54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 +38 068 4404824 oblrada@mksat.net

Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

17 грудня 2020 року № 6

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата

Миколаївської обласної ради восьмого скликання

 

 РОЗДІЛ 1.ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 1. Депутат обласної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус та умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Положенням.

 

2. Помічником-консультантом депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання (далі – помічник-консультант) може бути громадянин України, який має загальну середню освіту.

Помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

 

3. Помічник-консультант  депутата    обласної    ради  у  своїй    роботі керується    Конституцією    України,  чинним законодавством України,  Регламентом Миколаївської обласної ради восьмого скликання та цим Положенням.

 

4. Персональний підбір кандидатур для виконання повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат обласної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

За письмовим дорученням депутата обласної ради з виконавчим апаратом обласної ради співпрацює один із помічників-консультантів, про що депутатом письмово доводиться до відома обласної ради.

Інформація про помічника-консультанта, а саме: прізвище, ім’я, по батькові розміщується на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.

 5. Для реєстрації помічника-консультанта депутат обласної ради звертається з письмовим поданням відповідного зразка до голови обласної ради. До подання додаються: заява особи про згоду бути помічником-консультантом депутата обласної ради, копія паспорта, згода на обробку персональних даних встановленого зразка, дві фотокартки з кольоровим зображенням розміром 30х40 мм.

 6. Канцелярські, поштові, телефонні, транспортні витрати помічника-консультанта депутата обласної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата обласної ради.

 7. Повноваження помічника–консультанта депутата Миколаївської обласної ради припиняються у разі:

припинення повноважень депутата обласної ради, у тому числі дострокового;

письмового подання депутата обласної ради про припинення повноважень помічника-консультанта;

письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 

РОЗДІЛ 2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ

ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        Помічником-консультантом депутата Миколаївської обласної ради не може бути працівник виконавчого апарату Миколаївської обласної ради.

 Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради має право:

 входити і перебувати у приміщенні обласної ради за умови пред’явлення посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради та за умови дотримання встановленого внутрішнього розпорядку роботи обласної ради;

 за письмовим зверненням депутата обласної ради до голови обласної ради та за згодою відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою обласної ради;

 одержувати в обласній радінадіслану на ім’я депутата обласної ради кореспонденцію та інші документи, за дорученням депутата обласної радисамостійно організовувати її обробку та відправлення;

 за дорученням депутата обласної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата обласної ради.

 брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради. У разі відсутності депутата обласної ради тільки один із помічників-консультантів, який визначається депутатом обласної ради шляхом завчасного повідомлення голови обласної ради та голови постійної комісії, може брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради та засідань постійних комісій обласної ради.

 Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради зобов'язаний:

 дотримуватися вимог Конституції України, чинного законодавства України, Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання та цього Положення;

 під час виконання своїх обов'язків не допускати дій, які можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата обласної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата обласної ради;

 за дорученням депутата обласної ради вивчати питання, необхідні депутату обласної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати у зв'язку з цим відповідні матеріали;

 допомагати депутату обласної ради в організації проведення звітів та зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

 допомагати депутату обласної ради у розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

 забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата обласної ради, та які надано йому на виконання;

 здійснювати контроль за надходженням відповідей на депутатські звернення, брати учать у їх вирішенні;

 систематично узагальнювати звернення виборців, здійснювати їх аналіз та інформувати про це депутата обласної ради;

 надавати депутату обласної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу під час здійснення ним депутатських повноважень;

 під час здійснення повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

 отримувати у виконавчому апараті обласної ради матеріали чергових пленарних засідань, засідань постійних комісій обласної ради та своєчасно доставляти їх депутатові.

  

РОЗДІЛ 3. ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Помічнику-консультанту депутата обласної ради видається посвідчення, що посвідчує його особу, відповідні повноваження та використовується у випадках, передбачених чинним законодавством.

 Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради видається виконавчим апаратом обласної ради.

 Посвідчення реєструється у відповідному журналі та видається помічнику-консультанту під особистий підпис.

 У посвідченні має бути зазначено назву ради, прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, прізвище депутата обласної ради, номер посвідчення, а також те, що помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

 Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради підписується головою обласної ради. Фотокартка скріплюється малою гербовою печаткою обласної ради.

 Опис посвідчення помічника-консультанта затверджується обласною радою.

 Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до обласної ради після припинення повноважень депутата обласної ради, за його письмовим поданням, або в інших випадках, передбачених цим Положенням.

  ______________________________________________________

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

  ОПИС ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання є документом, який посвідчує особу помічника-консультанта, підтверджує його повноваження та використовується у випадках, передбачених чинним законодавством України та Положенням про помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання.

 2. Посвідчення помічника-консультанта виготовляється у вигляді пластикової картки прямокутної форми розміром 85,6 х 54 мм зі стилізованим фоном.

 3. У верхній лівій частині лицьового боку картки розміщено малий Державний Герб України, у верхній правій частині – Герб Миколаївської області, між ними по центру розміщено напис «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА».

 Нижче розміщено напис «Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання (прізвище, ім'я, по батькові депутата) на громадських засадах».

 4. У правій верхній частині зворотного боку картки міститься назва документа та його номер: "ПОСВІДЧЕННЯ №_____".

Зліва від напису розміщено фотокартку з кольоровим зображенням помічника-консультанта розміром 30 х 40 мм. Справа від фотокартки на трьох рядках розміщено прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта депутата обласної ради.

Фотокартка помічника-консультанта скріплюється малою гербовою печаткою Миколаївської обласної ради. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював правий нижній кут фотокартки.

Нижче зазначено дату видачі посвідчення та строк його дії: «Видано______», «Дійсне до______».

У нижній частині зворотного боку картки, під фотокарткою помічника-консультанта, розміщено напис «Голова обласної ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням власного ім'я та прізвища голови обласної ради.

 5. Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться під час його оформлення, виконуються українською мовою.

 

 

Події

22 квітня 2024 року об 12.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації

22 квітня 2024 року об 10.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки

19 квітня 2024 року о 09.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури

 18 квітня 2024 року об 11.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій

17 квітня 2024 року о 10.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водного господарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації

16 квітня 2024 року о 14.30 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики

15 квітня 2024 року о 14.00 год. відбудеться засідання постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності.

Трансляція засідання постійної комісії Миколаївської обласної ради

 

Квітень 2024
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tabunschik
Перший заступник голови обласної ради Табунщик
Антон Вікторович 
підписатись на розсилку