54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (80512) 37-05-48 oblrada@mksat.net

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

14.05.2021

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня    2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я", згідно з Положенням про проведення конкурсного відбору на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженим рішенням Миколаївської обласної ради від 30 квітня 2020 року № 5 "Про конкурсний відбір на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області", з урахуванням розпоряджень голови обласної ради від 15 квітня 2021 року № 39-р, від 11 травня 2021 року № 55-р,

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради.

 

I. Правові підстави проведення конкурсу:

 •  Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я";
 • рішення обласної ради від 30 квітня 2020 року № 5 "Про конкурсний відбір на посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" (зі змінами);
 • розпорядження голови обласної ради від 15 квітня 2021 року № 39-р "Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради";
 • від 11 травня 2021 року № 55-р "Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради".

 

II. Найменування та місцезнаходження комунального некомерційного підприємства:

 Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради.

Вулиця Веселинівська, 4, с. Надбузьке, Миколаївський район, Миколаївська область, 54130.

III. Основні напрями діяльності

КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради:

 Відповідно до статуту Комунального некомерційного підприємства "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 18 вересня 2019 року № 1 предметом діяльності КНП є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної/спеціалізованої і третинної/високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування легеневих хвороб, травм та інших патологічних процесів грудної порожнини;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спеціалізованої протитуберкульозної амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій, наукових форумів, засідань "круглих столів", семінарів тощо;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • 5 видавництво навчальної та монографічної літератури; навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України; здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

IV. Статут та структура КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради:

 - посилання 1 (Статут)

- посилання 2 (Структура)

 

V. Кошторисні призначення

для фінансового забезпечення діяльності КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр"

Миколаївської обласної ради на 2021 рік

 - посилання 3

 

VI. Оплата праці директора КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради Миколаївської обласної ради:

 

за виконання обов'язків, передбачених контрактом, директору нараховується заробітна плата, виходячи з установлених директору розмірів сум посадового окладу у межах, затверджених штатним розписом комунального некомерційного підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VII. Перелік документів,

що подаються для участі у конкурсі:

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

VIII. Вимоги до претендентів на посаду директора  КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Миколаївської обласної ради:

 Завдання та обов'язки:

1) керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я,

2) відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності;

3) організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації;

4) організовує формування та моніторинг виконання операційних планів;

5) забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів;

6) організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги;

7) веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг.

8) забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі.

9) вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників, відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу, виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників.

10) вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

11) забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору;

12) вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я.

13) здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо;

14) захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління.

15) забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;

16) забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки.

17) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

 

Повинен знати:

 Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

 

Кваліфікаційні вимоги:

 вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

стаж роботи на керівних посадах – не менше 7-ми років.

 

IX. Вимоги до конкурсної пропозиції:

 Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу, крім коштів, виділених з обласного бюджету;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу. 

X. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу:

 14 травня 2021 року.

 XI. Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

 Документи приймаються впродовж 14 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу включно до 16 години 45 хвилин 27 травня 2021 року.

 

 XI. Дата і місце проведення конкурсу:

 місто Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, адміністративна будівля Миколаївської обласної ради, 3 поверх, каб. 321.

Про дату та час проведення конкурсу його учасників буде повідомлено додатково.

 

XII. Номер телефону

та адреса електронної пошти для довідок:

 (0512) 37 04 04

oblrada@mksat.net

 

Події
Пряма трансляція
Червень 2021
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Голова обласної ради Замазєєва
Ганна Володимирівна
Видео
Військова служба за контрактом у лавах Збройних Сил України 
підписатись на розсилку